swissQprint Benelux

Algemene voorwaarden (AV)

van kracht m.i.v. 1 april 2024


1. Geldigheid

Deze AV gelden zonder beperkingen voor alle koop- en aannemingsovereenkomsten die swissQprint Benelux BV aangaat als leverancier. swissQprint erkent de AV van de koper of een derde partij niet en wijst deze af. De AV van swissQprint kunnen alleen met schriftelijke overeenstemming worden geschrapt, aangevuld of gewijzigd. Als bepaalde bepalingen in deze AV ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer swissQprint de bestelling met een handtekening bevestigt. Indien swissQprint ook een handtekening van de koper vereist, komt de overeenkomst pas tot stand wanneer de koper ook heeft ondertekend. swissQprint moet deze tweede handtekening binnen drie werkdagen ontvangen om er zeker van te zijn dat de leveringsdatum wordt gehaald. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de orderbevestiging van swissQprint.

3. Prijzen

Alle prijzen van swissQprint zijn netto af-fabriek. Dit houdt in dat kosten als verpakking, transport, verzekering, uit- en invoer, belasting, rechten en heffingen en certificering voor rekening van de koper zijn. swissQprint kan haar prijzen op elk gewenst moment wijzigen, ook na uitgifte van een offerte.

4. Betalingen

De koper betaalt alle bedragen in Zwitserse franken, tenzij in de overeenkomst een andere valuta is afgesproken. De in de orderbevestiging vermelde betaaltermijnen moeten worden aangehouden.

5. Achterstandsrente

De koper betaalt over alle achterstallige bedragen die hij aan swissQprint verschuldigd is een achterstandsrente van 10% p.a.

6. Verrekeningsverbod

De koper mag vorderingen van swissQprint niet verrekenen met tegenvorderingen die hij op swissQprint heeft.

7. Levertermijn

De levertermijn begint op de datum waarop de order definitief en volledig is bevestigd. Als swissQprint na het tot stand komen van de overeenkomst nog wijzigingen in de levering accepteert, begint de levertermijn weer van voren af aan. swissQprint wijst aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen in de levering af. Vertraging in de levering is geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. In alle gevallen van overmacht, met name als zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen in de productie of het transport, bijvoorbeeld als gevolg van vertraagde levering van grondstoffen of andere producten, een boycot, uitsluiting, stakingen e.d., in het eigen bedrijf dan wel bij leveranciers of transportbedrijven, is swissQprint niet meer verplicht de levertermijn aan te houden, zonder dat de koper of de derde partij daarbij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en/of vorderingen tot schadevergoeding in te dienen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van swissQprint tot het moment dat deze volledig betaald zijn, met inbegrip van alle nevenvorderingen. swissQprint heeft het recht om het eigendomsvoorbehoud te laten registreren. Als een derde beslag legt op de producten of de eigendomsrechten van swissQprint op andere wijze worden aangetast, moet de koper of de derde partij swissQprint hierover onmiddellijk informeren. Bij wederverkoop wordt de opbrengst van de verkoop beschouwd als vooraf aan swissQprint overgedragen, zonder afbreuk te doen aan verdere vorderingen van swissQprint.

9. Verzekering, opbrengsten en risico’s

De overdracht van verzekering en opbrengsten en risico’s worden geregeld in de Incoterms.

10. Transport

swissQprint bepaalt naar eigen inzicht op welke wijze de bestelde goederen worden getransporteerd. De koper dient vertraging, verlies en schade onmiddellijk en schriftelijk bij swissQprint te melden. Zichtbare schade moet worden vermeld op het afleveringsbewijs. Transportschade moet daarnaast bij ontvangst van de goederen schriftelijk aan de transporteur worden gemeld en genoteerd op het afleveringsbewijs. Schade die niet van buitenaf zichtbaar is, dient de koper binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen melden. Indien de koper deze verplichtingen niet nakomt, verliest hij alle rechten die voortvloeien uit het betreffende schadegeval.schadegeval.

11. Overmacht

swissQprint is niet aansprakelijk in gevallen dat zij door overmacht de overeenkomst niet of later dan overeengekomen kan nakomen.

Onder overmacht worden verstaan alle gebeurtenissen die buiten de wil en invloed van de partijen in de overeenkomst om optreden, zoals natuurrampen, politieke gebeurtenissen, blokkades, oorlog en andere militaire conflicten, terreuraanslagen, stakingen, uitsluiting en andere vormen van arbeidsonrust, inbeslagneming, embargo’s en ander omstandigheden die onvoorzien en zwaarwegend zijn, waaraan de partijen in de overeenkomst geen schuld hebben en die optreden na sluiten van de overeenkomst.

12. Waarborgen

Voor zover wettelijk toegestaan worden alle waarborgen op eigendomsrecht of productkwaliteit expliciet uitgesloten. Artikel 13 blijft voorbehouden.

13. Garantie

De koper of de derde, dan wel de ontvanger, dient de goederen bij ontvangst te controleren. Als deze controle niet wordt uitgevoerd of vastgestelde gebreken niet binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan swissQprint worden gemeld, vervallen alle garantieverplichtingen die swissQprint mocht hebben.

swissQprint geeft garantie op de geleverde goederen conform de onderstaande garantievoorwaarden. De garantietermijn begint bij printers op de dag dat de klant deze in gebruik neemt volgens het acceptatieprotocol, dat swissQprint ondertekend dient te ontvangen. Als de inbedrijfname buiten de schuld van swissQprint wordt vertraagd, begint de garantietermijn uiterlijk één maand na levering van het product. Bij alle andere producten begint de garantietermijn op de factuurdatum.

De eigenschappen van inkten kunnen wijzigen als gevolg van wet- en regelgeving of de beschikbaarheid van grondstoffen. Omdat swissQprint daarop geen invloed heeft, wordt geen garantie gegeven op de productconsistentie voor wat betreft de geschiktheid voor de toepassingen van de klant.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op defecten in productie en materialen. Zowel productiederving als gevolg van storingen in de machine als ook andere daaruit voortvloeiende indirecte kosten (verbruiksmaterialen, inkten, bedrukte substraten, arbeid, transport enz.) worden niet vergoed.

De garantie houdt in dat defecte onderdelen kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Meerkosten voor expresszendingen en verzending per koerier zijn voor rekening van de koper. Reparatie van schade veroorzaakt door gebruik van niet goedgekeurde producten van derden is uitgesloten van de garantie. Dit is omdat defecten, die het gevolg zijn van externe factoren of ingrepen van derden, zijn uitgesloten van de garantie. Alleen gekwalificeerd personeel, dat is opgeleid en erkend door swissQprint, mag de machines installeren, repareren en onderhouden. Als deze voorwaarde niet wordt nageleefd, vervalt de garantie onvoorwaardelijk.

14. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

15. Bevoegde rechterlijke instantie

De bevoegde rechterlijke instantie voor eventuele geschillen is Gent (België).

Garantievoorwaarden

Algemeen

Garantieclaims worden enkel aanvaard indien de onderhoudsactiviteiten en -intervallen zijn uitgevoerd zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing en als eventuele reparaties zijn uitgevoerd door swissQprint opgeleide en geautoriseerde techniekers. Anders worden eventuele garantieclaims afgewezen.

swissQprint biedt een uitgebreide garantie van 36 maanden voor alle nieuwe machines op voorwaarde dat de klant zich strikt houdt aan de onderhoudsvoorschriften. Dit houdt in dat een machine die in 1 shift per dag draait minstens 1x per jaar een onderhoudsbeurt nodig heeft, bij meerdere shifts per dag is een onderhoudsbeurt nodig 2 x per jaar. Deze onderhoudsbeurten moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde swissQprint technicus.

Het niet respecteren van het jaarlijks onderhoud resulteert in de afwijzing van alle daaropvolgende garantieclaims en zorgt er voor dat de garantie op nieuwe machines wordt teruggebracht naar 12 maanden.

Werkuren en voorrijkosten zijn gedekt tijdens de eerste 12 maanden van de garantieperiode. Van maand 13 tot en met 36 worden deze aangerekend zoals beschreven in het onderhoudscontract of in regie.

Als werk onder garantie (inclusief vervanging van onderdelen) wordt uitgevoerd gedurende de garantietermijn, leidt dit niet tot verlenging of het opnieuw beginnen van de oorspronkelijk verleende garantietermijn.

Als onderdelen onder garantie worden vervangen, heeft de koper recht op een gelijkwaardig vervangend onderdeel. Dit zijn onderdelen die in de fabriek zijn gereviseerd. De koper heeft geen recht op nieuwe onderdelen.

Garantieoverzicht

Nieuwe machines: 12 maanden
Werkuren en verplaatsingskosten: inbegrepen in de eerste 12 maanden van de garantie. In maand 13 tot en met 36 worden deze aangerekend zoals beschreven in het onderhoudscontract of in regie.

Upgrades: 12 maanden
Reserveonderdelen: 12 maanden

Vervangende onderdelen: 6 maanden
Vervangende onderdelen zijn componenten die in de fabriek zijn gereviseerd en zijn getest. Deze artikelen zijn in de lijst met reserveonderdelen herkenbaar aan de ‘e’ aan het einde van het artikelnummer. Voorbeeld: 610534e

Uitzonderingen

Printkoppen
De volgende zaken zijn uitgesloten van de garantie:

  • Mechanische beschadiging van de printkop

  • Nozzles die zijn verstopt door ingedroogde inkt

  • Misfiring nozzles als gevolg van ingedroogde inkt op de nozzles

  • Gebruik van niet door swissQprint gecertificeerde inkt of reinigingsvloeistof

  • Gebruik van inkt waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken

  • Beschadiging van de printkop door strooilicht

  • Uitval van nozzles als gevolg van verkeerde omgevingsfactoren

Uv-lampen

  • Ledlampen: 5 jaar of 10.000 branduren (wat zich het eerste voordoet). De garantie sluit zowel elektrische storingen als gevolg van onvoldoende onderhoud als prestatieverlies uit.

  • Kwikdamplampen: 500 branduren inclusief starts

Consumables en slijtageonderdelen
De garantie sluit consumables en slijtageonderdelen uit.